Nr. 8/1 DIN 19.09.2019

Şcoala Gimnazială   Gimnazială  Slobozia  Bradului  organizează concurs in temeiul

 OMEN nr.3920/08.06.2018 privind aprobarea procedurii de sistem privind recrutarea și selecția experților în cadrul echipelor de proiect,  a Hotărârii  325/2018, a H.C.289/2011 și  a Contractul de finanțare nr. 30601/07.05.2018, POCU/74/6/18/ Cod SMIS 2014+:106882   pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

– 5 posturi Expert formare ADS

–  5posturi Expert formare SDS

Concursul pentru ocuparea posturilor  vacante  se organizează la sediul Școlii  Gimnaziale  Slobozia  Bradului,  comuna  Slobozia  Bradului,  județul  Vrancea, în data de  03.10. 2019.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune  dosarul de concurs la secretariatul Școlii  Gimnaziale  Slobozia  Bradului,  comuna  Slobozia  Bradului,  județul  Vrancea, în  perioada  19.09.2019 – 02.10.2019, în intervalul  orar 8,00 – 16,00.

Tipul probelor de concurs este: concurs  de  dosare.

 

Condiţii generale pentru înscriere la concursul  de  ocupare  a posturilor:

Candidații trebuie să indeplinească cumulativ urmatoarele condiții generale :

-să fie catăţeni romani , cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-cunoaşte limba română scris şi vorbit;

-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-să indeplinească condițiile de studii cerute şi după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-sa prezinte urmatoarele documente :

 1. cerere de inscriere
 2. copie xerox buletin/carte identitate
 3. copie xerox acte de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate
 4. curriculum vitae
 5. adeverintele care atesta vechimea în munca /în meseria si/sau în specialitatea studiilor, in copie;

 

Condiții  specifice  pentru  fiecare  categorie  de  post:

A.Criterii  de  selecție a  candidaților  pentru  Expert formare ADS:

Studii  superioare finalizate cu  examen de  licență

Gradul  didactic ,,DEFINITIV” în învățământ

Vechime în specialitatea postului minim 5 ani

Curs perfecționare pentru  Programul ADS

Competențe  TIC

Atribuții:

Asigură implementarea proiectului la nivelul unităţii de învăţământ şi corelarea curriculumului la decizia şcolii cu cel naţional, pe nivel de şcolarizare corespunzător;

Realizeaza dosarul cu situatia scolara initiala;

Monitorizeaza evolutia scolara a  elevilor;

Proiecteaza planul de interventie individualizat;

Colaboreaza cu psihologii;

Stabileste orarul  si condica activitatilor;

Intocmeste condica, cataloage;

Realizeaza protocol de colaborare cu dirigintii si invatatorii;

Organizeaza activitati extracurriculare;

Adopta cai personalizate pentru a veni in intampinarea cerintelor beneficiarilor si pentru asigurarea oportunitatilor egale de invatare / dezvoltare;

Colaboreaza cu parintii elevilor din grupul ţintă;

Solicita documentele specifice persoanelor inscrise in program;

Contribuie la obtinerea rezultatelor preconizate;

 

B.Criterii  de  selecție a  candidaților  pentru  Experți formare SDS:

 Studii  superioare finalizate cu  examen de  licență

Vechime în specialitatea postului  minim 1 an

Competențe  TIC

Atribuții:

 • Asigura  implementarea     proiectului   la  nivelul   unitatii    de  lnvatamant  corelarea curriculumului  la  decizia scolii cu cel national, pe nivel de scolarizare corespunzator:
 •    Realizeaza dosarul cu situatia  scolara initiala;
 • Monitorizeaza  evolutia scolara a  elevilor;
 • Proiecteaza planul de interventie individualizat;
 • Colaboreaza cu psihologii;
 • Stabileste orarul  si condica  activitatilor;
 • lntocmeste   condica,  cataloage;
 • Realizeaza protocol de colaborare cu dirigintii si invatatorii;
 • Organizeaza activitati extracurriculare;
 • Adopta cai personalizate  pentru a veni in intampinarea  cerintelor  beneficiarilor

si  pentru asigurarea oportunitatilor  egale  de invatare  / dezvoltare;

 • Colaboreaza cu parintii  elevilor  din grupul  tinta;
 • Solicita documentele specifice  persoanelor  inscrise in  program;
 • Contribuie la obtinerea rezultatelor preconizate;
 • lnformeaza  echipa de conducere a  proiectului,  despre problemele   legate   de  prezenta grupului tinta  la  program;
 • Acorda sprijin individual.
 • Participa la sedintele  de Lucru  dintre echipa de management ~i echipa de implementare
 • Colaboreaza  cu  coordonatorul  activitatilor   SDS/ ADS în derularea   tuturor  activitatilor
 • Colaboreaza   cu psihologul   și mediatorul   scolar  In derularea activitatilor   de consiliere,  mediere de rnentinere In grupul tinta  a cursantilor.
 •  lntocmeste    Fișa    individuala    de   pontaj,  precum  și     rapoartele  lunare   referitoare     la activitatea   proprie prestata   in proiect, insotlte  de livrabile.
 • lndeplineste si alte  activitati   solicitate de managerul de proiect  in vederea realizarii   obiectivelor

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în următoarele etape:

a)selecţia dosarelor de înscriere

b)analiza CV-ului și a documentelor justificative

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 80 de puncte.

Punctajul  maxim  este  de 100 puncte.

După afişarea rezultatelor, la adresa  http://sanseegalelaeducatie-sb.ro și la  avizierul școlii, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării.

Relatii suplimentare se obtin de la secretariatul unitatii sau la telefon: 0237259077.

 

CALENDARUL DESFASURĂRII CONCURSULUI

Nr. crt. Activitate Data/Perioada/ora Locul desfăşurării
1 Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs 19.09.2019 – 02.10.2019,Orele 8,00-16,00 Scoala GimnazialaSlobozia  Bradului
2 Selectarea dosarelor depuse 03.10. 2019 Scoala GimnazialaSlobozia  Bradului
3 Afisarea rezultatelor la etapa de selectare a dosarelor 04.10.2019,ora 12.00 Scoala GimnazialaSlobozia  Bradului
4 Depunerea contestatiilor la etapa de selectare a dosarelor 07.10.2018,Orele 8,00-12,00 Scoala GimnazialaSlobozia  Bradului
5 Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor la etapa de selectare a dosarelor 08.10.2018,ora 12.00 Scoala GimnazialaSlobozia  Bradului

 

Manager  proiect,                                                     Reprezentant legal,

Costache  Voica                                                      Costăchioiu Cătălin

 

  Descarcă documentul

Leave a reply
Deschiderea anului școlar 2019-2020Activitățile ”Școală După Școală” continuă și în luna septembrie

Leave Your Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *