ANUNŢ NR. 4/1 DIN 06.08.2018

Descarcă fișierul

Şcoala Gimnazială   Gimnazială  Slobozia  Bradului  organizează concurs in temeiul OMEN nr.3920/08.06.2018 privind aprobarea procedurii de sistem privind recrutarea și selecția experților în cadrul echipelor de proiect,  a Hotărârii  325/2018, a H.C.289/2011 și  a Contractul de finanțare nr. 30601/07.05.2018, POCU/74/6/18/ Cod SMIS 2014+:106882   pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

– 3  posturi Expert formare SDS grădiniță

– 20 posturi Expert formare SDS

-1 posturi Expert formare ADS primar

– 2 posturi Expert formare ADS

– 1 post secretar

– 2 posturi  personal de întreținere

Concursul pentru ocuparea posturilor  vacante  se organizează la sediul Școlii  Gimnaziale  Slobozia  Bradului,  comuna  Slobozia  Bradului,  județul  Vrancea, în data de  04.09.- 05.09. 2018.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune  dosarul de concurs la secretariatul Școlii  Gimnaziale  Slobozia  Bradului,  comuna  Slobozia  Bradului,  județul  Vrancea, în  perioada  06.08.2018 – 03.09.2018, în intervalul  orar 8,00 – 16,00.

Tipul probelor de concurs este: concurs  de  dosare.

 

Condiţii generale pentru înscriere la concursul  de  ocupare  a posturilor:

Candidații trebuie să indeplinească cumulativ urmatoarele condiții generale :

-să fie catăţeni romani , cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-cunoaşte limba română scris şi vorbit;

-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-să indeplinească condițiile de studii cerute şi după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-sa prezinte urmatoarele documente :

  1. cerere de inscriere
  2. copie xerox buletin/carte identitate
  3. copie xerox acte de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate
  4. curriculum vitae
  5. adeverintele care atesta vechimea în munca /în meseria si/sau în specialitatea studiilor, in copie;

Condiții  specifice  pentru  fiecare  categorie  de  post:

A.Criterii  de  selecție a  candidaților  pentru  Experți formare ADS primar, Expert formare ADS:

Studii  superioare finalizate cu  examen de  licență

Gradul  didactic ,,DEFINITIV” în învățământ

Vechime în specialitatea postului minim 5 ani

Curs perfecționare pentru  Programul ADS

Competențe  TIC

Atribuții:

Asigură implementarea proiectului la nivelul unităţii de învăţământ şi corelarea curriculumului la decizia şcolii cu cel naţional, pe nivel de şcolarizare corespunzător;

Realizeaza dosarul cu situatia scolara initiala;

Monitorizeaza evolutia scolara a  elevilor;

Proiecteaza planul de interventie individualizat;

Colaboreaza cu psihologii;

Stabileste orarul  si condica activitatilor;

Intocmeste condica, cataloage;

Realizeaza protocol de colaborare cu dirigintii si invatatorii;

Organizeaza activitati extracurriculare;

Adopta cai personalizate pentru a veni in intampinarea cerintelor beneficiarilor si pentru asigurarea oportunitatilor egale de invatare / dezvoltare;

Colaboreaza cu parintii elevilor din grupul ţintă;

Solicita documentele specifice persoanelor inscrise in program;

Contribuie la obtinerea rezultatelor preconizate;

B.Criterii  de  selecție a  candidaților  pentru  Experți formare SDS, Expert formare SDS grădiniță:

 Studii  superioare finalizate cu  examen de  licență

Vechime în specialitatea postului  minim 1 an

Competențe  TIC

C.Criterii de selecție a  candidaților  pentru  Secretar proiect:

 Studii  superioare finalizate cu  examen de  licență

Experiență de cel  puțin 1 an înfuncția de coordonator  activități

Competențe  TIC

 Atribuții:

-Asigura logistica activitatilor proiectului;

-Completeaza Registrul de Intrari – iesiri

-Tehnoredacteaza toate documentele

-Referate de necesitate.

-Realizeaza fisa de  prezenta colectiva pentru pesonalul administrativ si personalul de sprijin al managerului.

-Pastreaza si arhiveaza toate documentele personale ale angajatilor din proiect

-Intocmirea tematicii pentru sedintele de lucru si a minutelor sau proceselor verbale.

– Indeplineste si alte activitati solicitate de managerul de proiect in vederea realizarii obiectivelor

-Redactarea documentelor managerului de proiect

-Reponsabil cu activitatile administrative si de secretariat din cadrul proiectului

-Indeplinirea tuturor sarcinilor stabilite de managerul de proiect, rezultate din necesitatea implementarii activitatilor proiectului

-Asigurarea legaturii cu toti angajatii din proiect, cu partenerii asociati.

– Pastrarea tuturor documentelor

 D.Criterii de selecție a  candidaților  pentru personal de  întreținere:

 Studii  liceale

Experiență  relevantă în activitatea  de  curățenie

Competențe de  comunicare

Atribuții:

Planificarea activitatilor de curatenie zilnică

Mentinerea curăţeniei în spaţiile destinate derularii proiectului, precum şi echipamentelor din dotare.  Utilizarea materialelor şi echipamentelor specifice întreţinerii curăţeniei.

Executarea operaţiilor de curăţenie perioadică.

Colectarea gunoiului şi depozitarea lui.

Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de managerul de proiect, care au legatură cu natura muncii.

 

     Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în următoarele etape:

a)selecţia dosarelor de înscriere

b)analiza CV-ului și a documentelor justificative

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 80 de puncte.

Punctajul  maxim  este  de 100 puncte.

După afişarea rezultatelor, la adresa  http://sloboziabradului.weebly.com/ și la  avizierul școlii, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării.

Relatii suplimentare se obtin de la secretariatul unitatii sau la telefon 0237259077. 

 

CALENDARUL DESFASURĂRII CONCURSULUI  

 Nr. crt. Activitate Data/Perioada/ora Locul desfăşurării
1 Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs 06.08.2018 – 03.09.2018,Orele 8,00-16,00 Scoala GimnazialaSlobozia  Bradului
2 Selectarea dosarelor depuse 04.09.- 05.09. 2018 Scoala GimnazialaSlobozia  Bradului
3 Afisarea rezultatelor la etapa de selectare a dosarelor 05.09.2018,ora 16.00 Scoala GimnazialaSlobozia  Bradului
4 Depunerea contestatiilor la etapa de selectare a dosarelor 06.09.2018,Orele 8,00-12,00 Scoala GimnazialaSlobozia  Bradului
5 Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor la etapa de selectare a dosarelor 07.09.2018,ora 16.00 Scoala GimnazialaSlobozia  Bradului

 

Manager  proiect,                                                     Reprezentant legal,

Costache  Voica                                                 Costăchioiu Cătălin

Leave a reply
ANUNŢ 3/4 DIN 01.08.2018Grădinița estivală

Leave Your Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *