NR. 3/1 DIN  09.07.2018

Şcoala Gimnazială   Gimnazială  Slobozia  Bradului  organizează selecție în  baza  Contractului de Finanțare nr. 30601/07.05.2018, POCU/74/6/18/ Cod SMIS 2014+:106882   pentru realizarea Grupului Țintă  pentru  cursuri ,,Școală după școală” (SDȘ) și ,,A  doua  șansă”(ADȘ), format  din:

  • 260 preșcolari (ȘDȘ): 60 copii de 0-2 ani (ȘDȘ) și 200 copii 3-5 ani (ȘDȘ);
  • 480 elevi (ȘDȘ): 396 elevi de 6-10 ani și 84 elevi de 11-14 ani;
  • 200 adulți ADȘ: 200 adulți 25-64 de ani.

Selecția  pentru încadrarea în grupul  țintă se organizează la sediul Școlii  Gimnaziale  Slobozia  Bradului,  comuna  Slobozia  Bradului,  județul  Vrancea, astfel:

-depunerea  cererilor  se  realizează  până în data  de 27.07.2018;

-selecția  dosarelor  se  va  face în  perioada 28.07 – 31.07. 2018.

Documentele necesare înscrierii:

 Documentele necesare înscrierii în grupul țintă, îndosariate, se depun la

Sediul Școlii Gimnaziale Slobozia Bradului.

(1) Dosarul de înscriere, pentru categoriile de grup – țintă, trebuie să cuprindă:

  • Pentru copii/elevi minori

a.1 elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii, pentru programul de tip ,,Școală după școală”

  • Documente ,,Școală după școală”:
Cerere de inscriere
Certificatul de naştere copil  ,,conform cu originalul”
Carte de identitate parinte/tutore al copilului (conform cu originalul)

  

  • Documente ,,A doua șansă”:

 Cerere de inscriere

Certificatul de naştere în copie şi în original (în cazul inexistenţei documentelor de naştere, o adeverinţă eliberată de autorităţile locale)
Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie şi în original
Actul de identitate, în copie şi în original
Foaie matricolă sau adeverinţe care să ateste parcurgerea anumitor clase
Fişa medicală; în cazul inexistenţei documentului, fişa va fi alcătuită ulterior înscrierii
Adeverinţă de serviciu, dacă este cazul

Selecţia grupului țintă are la bază principiul „primul venit, primul servit” în  limita  numărului  de  locuri, precum și principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminării.

Se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

 Criteriile de selecție țin seama de caracteristicile categoriilor de grup țintă eligibile:

-elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii;

 -părinți/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;

– persoane care au părăsit timpuriu școala;

-copiii preșcolari cu risc de părăsire timpurie a școlii.

 

CALENDARUL DESFASURĂRII CONCURSULUI

 

 Nr. crt. Activitate Data/Perioada/ora Locul desfăşurării
1 Depunerea cererilor 02.07.2018 – 26.07.2018 Scoala Gimnaziala

Slobozia  Bradului

2 Selecția  dosarelor 27.07.2018 Scoala Gimnaziala

Slobozia  Bradului

3 Afisarea rezultatelor la etapa de selectare a dosarelor 30.07. 2018,

orele 12,00

Scoala Gimnaziala

Slobozia  Bradului

4 Depunerea contestatiilor la etapa de selectare a dosarelor 30.07.2018,

Orele 13.,00-20,00

Scoala Gimnaziala

Slobozia  Bradului

5 Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor la etapa de selectare a dosarelor 31.07.2018,

ora 16.00

Scoala Gimnaziala

Slobozia  Bradului

 

Manager  proiect,                                             Coordonator activități,

Costache  Voica                                                    Boboc  Marcel

 

Asistent  manager,

Costache Maria

Leave a reply
Conferința de lansare a proiectului ,,ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE” – POCU/74/6/18, Mysmis+: 106882PROCES VERBAL DE ETAPĂ A SELECȚIEI

Leave Your Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *